Дейност

Дружеството е специализирано в търговията, разработването и реализацията на маркетингови проекти свързани с лекарствени, фармацевтични, медицински, санитарни и козметични продукти, както на българския, така и на пазара на такива продукти на Балканския полуостров.

Във портфолиото от извършвани дейности на дружеството се включват и такива, касаещи продукти различни от горе изредените, но с възможности за реализиране на добри обороти на съответния пазар.

Дейността на дружеството е свързана с, маркетингови проучвания в контекста на съответния продукт.Регистрация и съгласуване на продуктите, както и тяхната опаковка с местните законови изисквания. Разработването на маркетингова и рекламна стратегия, дистрибуция на продуктите до краен клиент или междинно звено аптека или магазин по пътя на тяхната реализация. Фактическото прилагане на маркетинговия микс от дейности в подкрепа и осъществяването на по-добри от заплануваните продажби на продуктите, пряка или косвена работа с крайните клиенти или междинни звена във веригата на продажбата и др.